AŞEZAREA GEOGRAFICĂ, ROL TERITORIAL, ACCESIBILITATE
PUNCTE TARI
Situată lângă capitala de judeţ, pe malul stâng al râului Buzău; accesibilitate relativ rapidă în Buzău
Situată la drumul naţional DN 2 şi european (E85) Bucureşti – Moldova (teritoriul administrativ al comunei începe de la drumul european în dreptul Satului Gura Câlnăului)
Existenţa unor terenuri relativ ieftine pentru construirea de case
Existenţa Podului pietonal de la Vadu Paşii, care oferă acces direct locuitorilor comunei în Municipiul Buzău

PUNCTE SLABE
Lipsa căilor de acces direct şi rapid -cu autoturism, microbuz, etc.- peste Râul Buzău spre capitala de judeţ pentru locuitorii tuturor satelor componente (pod)
Relief neatrăgător (lipsa unor păduri, unor atracţii turistice)
Mediu poluat (Sat Stănceşti) datorită gropii de gunoi din vecinatatea satului
Depozitarea deşeurilor menajere şi a resturilor vegetale pe malurile Buzăului şi Câlnăului
Lipsa digurilor de protecţie împotriva inundaţiilor

OPORTUNITĂŢI
Preţurile mari la terenuri în Buzău şi dorinţa locuitorilor din municipiu de a-şi construi case lângă oraş
Posibilitatea atragerii de firme, datorită apropierii de Buzău
Existenţa Programelor de finanţare ale Uniunii Europene destinate zonelor rurale

AMENINŢĂRI
Posibila amplificare a poluării mediului, datorită aruncării la întâmplare a deşeurilor menajere şi a resturilor vegetale
Posibila extindere a fenomenului de eroziune a solului
Pericol de inundaţii, eroziunea malurilor datorate râului Buzău

POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCIALE
PUNCTE TARI
Creşterea natalităţii şi a numărului de noi veniţi în comună
PUG extins în dec. 2007 în vederea construirii de locuinţe şi / sau locaţii, în care să se desfăşoare diverse activităţi (servicii, comerciale, economice, etc. )
Creşterea numărului de persoane – din Buzău- care îşi construiesc case în comună

PUNCTE SLABE
Atracţia tinerilor spre mediul urban şi Uniunea Europeană (migraţia)
Reacţia faţă de schimbare şi reconversie profesională
Lipsa unor oportunităţi pentru copii şi tineri (baza sportiva, teren de joacă, etc.)
Lipsa unor săli de spectacole, în fiecare sat
Lipsa unor terenuri pentru amenajarea de spaţii verzi (parcuri)
Infracţionalitate relativ ridicată în comună

OPORTUNITĂŢI
Satisfacerea unor nevoi sociale datorită proximităţii municipiului
Proximitatea şcolilor profesionale, liceelor, grupurilor şcolare

AMENINŢĂRI
Incapacitatea infrastructurii de a face faţă creşterii numărului de persoane, nou venite în comună

RESURSE UMANE, NATURALE ŞI ECONOMIA
PUNCTE TARI
Nivelul relativ ridicat al gradului de calificare în anumite domenii
Existenţa unei suprafeţe agricole mari
Existenţa unui pământ bun (cernoziom) pentru legumicultură, culturile mari, etc.
Existenţa unor terenuri pentru înfiinţarea de ferme de animale şi islazuri
Atragerea forţei de muncă locale, de către mediul urban (reducerea şomajului, creşterea nivelului de trai)
Existenţa unor resurse naturale: pietriş, nisip, gaze naturale
Existenţa unor societăţi comerciale înregistrate (288)
Existenţa unor zăcăminte de gaze naturale pe teritoriul comunei
Administraţie publică locală receptivă la accederea de fonduri europene
Existenţa infrastructurii sociale:
6 grădiniţe, 2 şcoli primare şi 4 şcoli (cls I-VIII), 4 cabinete medicale individuale de familie şi 2 cabinete stomatologice, deservite de 4 medici şi 5 cadre medii sanitare, o farmacie umană, un cabinet şi o farmacie veterinare, o bibliotecă publică şi 4 biblioteci şcolare

PUNCTE SLABE
Reacţia faţă de schimbare şi reconversie profesională
Lipsa asociaţiilor agricole mari
Lipsa unui sistem de irigaţii
Lipsa investitorilor în comună
Gropile rămase în urma balastării pietrişului şi nisipului
Lipsa interesului populaţiei faţă de agricultură
Păşuni degradate
Parcelarea terenurilor – productivitate scăzută, costuri ridicate
Infrastructură slab dezvoltată (drumuri, staţie de epurare, apă, canalizare, etc.)
Resurse financiare locale reduse publică este foarte redusă
Lipsa reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate
Lipsa alimentării cu gaze naturale pentru activităţi menajere şi de producţie
Lipsa şanţurilor de scurgere, rigolelor / întreţinerea necorespunzătoare a acestora
Lipsa drumurilor asfaltate
Capacitatea financiară relativ redusă de co-finanţare
Capacitatea relativ redusă de management şi implementare a proiectelor
Apă nepotabilă la fântâni (conţinut de azot)
3 grădiniţe şi 2 şcoli generale neautorizate d.p.d.v. sanitar

OPORTUNITĂŢI
Creşterea interesului investitorilor pentru zona de nord a municipiului
Existenţa Fondurilor Europene şi guvernamentale pentru programe de calificare / reconversie, firme, asociaţii agricole, etc.
Posibila construire a autostrăzii în vecinătatea comunei, cu influenţe economice pozitive
Disponibilitatea băncilor de a acorda credite gospodăriilor şi firmelor
Posibilitatea legumicultorilor din comună de a-şi extinde vânzarea produselor pe piaţa Municipiului Buzău)

AMENINŢĂRI
Creşterea „muncii la negru”, cu efecte asupra economiei locale
Dificultatea accesibilităţii spre oraş a navetiştilor din comună care lucrează în Municipiul Buzău
Posibila accentuare a aridităţii solului, în lipsa unor perdele forestiere de protecţie

ADMINISTRAŢIA ŞI INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI
Accesul rapid la drumul european DN2(E85)
Apropierea de municipiul Buzău
Extinderea serviciului de salubritate din municipiu, în comună

PUNCTE SLABE
Lipsa unui pod de acces rutier direct spre oraş
Absenţa unui drum modernizat şi a unui pod peste Râul Câlnău
Alimentarea cu apă prin reţeaua

OPORTUNITĂŢI
Existenţa programelor europene şi guvernamentale care vizează dezvoltarea infrastructurii
Existenţa Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Comunitare de utilităţi publice
Posibilitatea valorificării terenurilor riverane DN 2 (E 85)
Existenţa unei infrastructuri dezvoltate în comuna limitrofă (Mărăcineni situată tot la nord de Municipiul Buzău) şi posibilitatea extinderii acesteia în Vadu Paşii (Satul Gura Câlnăului)

AMENINŢĂRI
Întârzierea dezvoltării economice a comunei
Interes relativ scăzut al investitorilor de a demara afaceri în comună
Schimbarea frecventă a legislaţiei
Competiţia altor comune pentru obţinerea de fonduri europene