Relieful
Teritoriul comunei Vadu Paşii este situat la extremitatea de nord vest a Câmpiei Râmnicului, ocupând şi valea Buzăului cu sistemul său de terase şi lunci de pe stânga, la contactul dintre glacis şi Câmpia Râmnicului.
Resursele subsolului
Subsolul comunei deţine gaze naturale (în administrarea Schelei Berca), iar pe albia râului Buzău şi pe cea a pârâului Câlnău se găsesc agregate de râu – pietriş şi nisip.
Vegetaţia
Vegetaţia este specifică zonei de silvostepă. Pe versanţii văilor şi pe unele porţiuni din luncă întâlnim următoarele specii: porumbar, măceş, gărdurăriţă, negară, păius, pirul gros şi pelin. In zona de luncă vegetaţia cuprinde pajişti ce se compun din diferite specii de graminee, laptele cucului, lumânărică, tufişuri formate din cătină şi sălcioară şi din pâlcuri de zăvoaie compuse din salcie, răchită, anin şi plop. Alături de acestea, în locurile mai umede, întâlnim specii de rogoz, pipirig, ţipirig şi stuf.
Fauna
Animalele caracteristice sunt cele de stepă şi silvostepă, fiind reprezentate în primul rând prin mamifere rozătoare: popândăul, şoarecele de câmp, iepurele de câmp, hârciogul, vulpea şi dihorul. Păsările întâlnite în zonă sunt: prepeliţa, pitpalacul, potârnichea, graurul, ciocârlia de câmp.In râul Buzău se intâlnesc peşti precum mreana, scobarul, cleanul, crapul, plătica, specii care sunt în pericol datorită pescuitului iraţional şi a poluării apelor.
Solurile
Solurile dominante din această zonă sunt cernoziomul mediu levigat, cernoziomul mediu levigat freatic umed. In luncile Buzăului şi Câlnăului se găsesc soluri aluviale.
Clima
Teritoriul comunei se înscrie în zona climatului temperat – continental cu influenţă climatică a stepelor eurasiatice. Temperatura medie anuală este de 10.6ºC, cu precipitaţii anuale de 522.8 mm. Verile şi iernile sunt relativ lungi, iar primăverile şi toamnele sunt scurte. In cea mai mare parte a verii se inregistrează deficit de umiditate. Minima absolută s-a înregistrat în ianuarie 1942, (-29ºC) iar maxima absolută s-a întregistrat în august 1951 ( 39,6ºC).