Principalele sectoare economice (scurt istoric şi situaţia actuală)
Elementul de bază al economiei comunei Vadu Paşii îl constituie şi astăzi, ca şi în trecut, agricultura. Această ramură, cu o veche tradiţie, a fost favorizată de condiţiile naturale prielnice (relief de câmpie, soluri fertile, climat favorabil, resurse de apă), cât şi de condiţiile social- economice (populaţie numeroasă şi apropierea de oraşul Buzău, ce solicită importante cantităţi de produse agricole). De-a lungul timpului, agricultura a cunoscut o creştere a producţiei vegetale şi animale, o diversificare a culturilor, o extindere a mecanizării şi a unor lucrări de îmbunătăţiri funciare.
Astăzi, cea mai mare parte a terenului agricol este în proprietate particulară, existând expoataţii agricole mici, fărmiţate. Această fărmiţare a terenului agricol constituie un mare obstacol în aplicarea unor metode agrotehnice avansate, pentru obţinerea unor producţii mari.Condiţiile naturale favorabile, cererea din ce în ce mai mare a municipiului Buzău, veniturile mari obţinute, au dus la dezvoltarea puternică, în ultimii ani, a legumiculturii, mai ales în satele din luncă, Scurteşti şi Stănceşti, unde pentru obţinerea legumelor timpurii, s-au amenajat şi multe solarii.

Agricultura apare în ecomonia comunei ca fiind sectorul economic capabil de a susţine cea mai mare parte a populaţiei, din punct de vedere al veniturilor. De asemenea, agricultura susţine direct sau indirect activitatea altor sectoare de activitate la nivelul comunei cum ar fi, comerţ, servicii, industrie prelucrătoare, inclusiv sectorul zootehnic.
Până la cel de-Al II- lea Război Mondial, producţia industrială a satelor comunei era dată de micii mesteşugari ce prelucrau materiile prime locale.Producţia casnică era bazată în special, pe produse textile destinate consumului propriu.
Din monografia comunei reiese că în satele comunei erau 5 mori cu motor, ce prelucrau cerealele existente, 7 cazane de ţuică si un atelier pentru producerea tuburilor necesare fântânilor din satele comunei si a celor învecinate, care folosea ciment adus de la Cernavodă şi balast din albia Buzăului. Producţia casnică era reprezentată de ţesături din lână, cînepă, bumbac şi borangic, destinată în întregime necesităţii proprii.

Pentru extragerea balastului din albia râului Buzău, exista cooperativa de exploatare a pietrişului „Prundul Buzăului”, formată din membrii proprietari ai prundului Buzăului. Balastul era extras manual, sortat prin ciuruire şi apoi transportat prin tracţiune animală până la staţia CFR, special amenajată pentru aceasta.
Activitatea industrială a comunei Vadu Paşii este astăzi, puţin dezvoltată.
Astăzi multe din activităţile industriale se continuă sau se desfăşoară în paralel cu activităţile comerciale, de prestări servicii, de construcţii, de transport şi de altă natură.
Activitatea industială este legată de expoatarea pietrişului şi nisipului din lunca Buzăului, care sunt sortate la cele două balastiere de pe teritoriul comunei.

Sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM), Asociaţii Familiale (AF) şi Persoane Fizice Autorizate (PFA)
Din datele furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, la sfârşitul anului 2007, erau întregistrate 251 de societăţi comerciale cu sediul în comuna, 29 de societăţi comerciale din Judeţul Buzău care au punct de lucru declarat în comuna şi 8 societăţi comerciale din alte judeţe care au punct de lucru declarat în comună.
În afara activităţilor societăţilor comerciale sectorul privat se caracterizează prin existenţa unui număr de 16 asociaţii familiale(AF) şi 18 persoane fizice autorizate care desfăşoară activităţi cu precădere în domeniul comerţului şi construcţiilor.