Planuri de dezvoltare

 

 

ACTIVITĂŢI ECONOMICE LOCALE
1. Dezvoltarea de complexe comerciale, de prestări servicii în zona Gura Câlnăului – Focşănei
2.Sprijinirea creării şi dezvoltării unui Parc industrial în zona Gura Câlnăului – Focşănei, cu mici unităţi economice nepoluante cu activităţi de productie diversificate (colectare, prelucrare şi producţie a materiilor prime şi a produselor locale animaliere, piscicole, agricole (legume, carne, peşte, lapte, nisip şi pietriş de pe albia râurilor etc.) şi de comercializare a acestora
3. Înfiinţarea unor ferme şi exploataţii agricole mari, în vederea aplicării unor tehnologii performante care să conducă la realizarea producţiilor de culturi specifice zonei, de calitate şi cantitate sporite, capabile să reziste concurenţei pe piaţa europeană

INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ
1. Înfiinţarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnico – edilitare şi a reţelelor de utilităţi publice la nivelul întregii comune conform standardelor europene: căi de acces spre Buzău, podeţe, drumuri, şanţuri, alimentare cu apă, canalizare, sistem de irigaţii, alimentare cu gaze naturale, iluminat public, staţie de epurare, dotarea şi amenajarea spaţiilor publice, crearea de locuri de agrement, etc.)
2. Înfiinţarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea şi modernizarea infrastructurii socio – sanitare la nivelul întregii comune conform standardelor europene (cabinete medicale, cămin de bătrâni, farmacie, cantine sociale etc.)
3. Înfiinţarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea şi modernizarea infrastructurii cultural – educative si edilitare la nivelul întregii comune conform standardelor europene ( cămine culturale, localurile şcolilor şi grădiniţelor, sălile de clasă şi de sport, cămine de copii, etc.)
4. Înfiinţarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea şi modernizarea infrastructurii sportive şi de agrement la nivelul întregii comune (crearea unor parcuri de agrement, care să includă terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii, baza sportiva, etc.)

MEDIU SI RESURSE NATURALE
1. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului (diminuarea aridităţii solului, reînfiinţarea păşunilor si exploatarea raţională a celor existente, extracţia gazelor naturale.

RESURSE SOCIO – UMANE
1. Creşterea şanselelor de integrare a tinerilor pe piaţa muncii pentru a răspunde oportunităţilor de dezvoltare locală în vederea rămânerii acestora în comună.
2. Facilitarea accesului la reconversia profesională pentru persoanele mature.
3. Servicii sociale pentru grupurile ţintă bazate pe analizarea şi identificarea nevoilor specifice (cămine pentru persoane vârstnice, etc.