R E G U L A M E N T
de organizare şi funcţionare a Consiliului Local
al Comunei Vadu Paşii,
jud. Buzău

CAPITOLUL -I-
CONSTITUIREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

ART.1 Consiliul local al comunei Vadu Paşii este autoritatea administraţiei publice locale constituita la nivelul comunei Vadu Paşii, ca organ deliberativ, care funcţionează pe baza principiului autonomiei locale.
ART.2 Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău este compus din 15 consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat in condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autoritatilor administraţiei publice locale.
ART.3 Potrivit legii, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor are loc şedinţa de constituire a Consiliului Local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi la şedinţa de constituire a consiliului se face de către prefect prin ordin.
ART.4 Sedinta de constituire este deschisa de catre prefect sau reprezentantul acestuia, care îl invita pe cel mai in vârsta dintre consilieri sa preia conducerea lucrărilor şedinţei, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri
ART.5 (1) Consilierii declarati alesi, vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicarea de maini, o comisie de validare alcatuita din 3 membri.
(2) Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catre consilieri.
(3) Comisia este aleasa pe întreaga durata a mandatului Consiliului local.
(4) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar votul va fi consemnat in hotararea nr.1.
(5) Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un presedinte si un secretar, cu respectare procedurii de vot prevazute in alin.(4).
(6) Comisia de validare examineaza legalitatea alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor prezentate de secretarul comunei, asa cum au fost ele primite de la biroul electoral de circumscriptie si se elaboreaza propunerile de validare sau invalidare a mandatelor. In acest scop se incheie un proces verbal.
(7) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceasta a constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral, potrivit Legii nr.67/2004.
(8) Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi in lipsa.
(9) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.
(10) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in hotararea nr.2, care se comunica de indata consilierilor care au absentat motivat.
ART.6 (1) Dupa validarea mandatelor consilierilor se va proceda la depunerea juramantului: „Jur să respect Constitutia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Vadu Paşii. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.”. Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă.
(2) Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.
(3) Dupa depunerea juramantului presedintele de varsta declara consiliul ca legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin hotararea nr.3.
(4) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de Primar.
(5) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.
(6) Modelul legitimaţiei de consilier şi cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Cheltuielile pentru confecţionarea acestora se suportă din bugetul local. Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ .
ART.7 Dupa declararea Consiliului local ca legal constituit, consilieri aleg prin vot deschis preşedintele de şedinţă. Aceasta alegere este consemnata in hotararea nr.4.
ART.8 Hotararile nr. 1-4 se semneaza de presedintele de varsta si de cei doi asistenti ai acestuia si se contrasemeaza de secretarul comunei. Aceste hotarari au un caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputand forma obiectul unor actiuni in justitie.
ART.9 (1) Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni;
ART.10 Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale :
a) conduce şedinţele Consiliului Local Vadu Paşii;
b) anunţă prezenţa consilierilor la şedinţă, pe baza caietului de evidenţă a prezenţei, pe care au semnat consilierii locali, declară şedinţa statutară sau nestatutară, anunţând intrarea în ordinea de zi;
c) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
d) supune votului consilierilor orice problemă ce intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
e) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni;
f) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
g) semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul verbal al şedinţei;
h) reprezintă consiliul local până la intrarea în atribuţiuni a preşedintelui care îl urmează Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulament sau însărcinări date de consiliul local
ART.11. Primarul si viceprimarul participă la şedinţele consiliului şi au dreptul să-si exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul lor de vedere se consemnează în procesul verbal de şedinţă.
ART.12 Secretarul comunei participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului. Secretarului comunei îi revin următoarele atribuţii privitoare la şedinţele consiliului local :
a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului, sau a cel puţin 1/3 din numărul consilierilor în funcţie.
b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat.
c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţă a consilierilor.
d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care-l prezintă preşedintelui de şedinţă .
e) informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local.
f) asigură întocmirea procesului verbal , pune la dispoziţia consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul verbal al şedinţei anterioare, asupra conţinutului căruia solicită acordul consiliului.
g) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă , legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora.
h) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare.
i) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului. Dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale.
j) contrasemnează în condiţiile legii, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale.
k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi al şedinţelor ordinare ale consiliului local.
l) acordă membrilor consiliului local asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliul local. Asemenea obligaţii revin şi aparatului de specialitate al Primarului.
m) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect.
n) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a hotărârilor consiliul local, în condiţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II.
COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL

ART.13. (1) După constituire, Consiliul Local Vadu Paşii stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membrii, care va fi întotdeauna impar, se stabileşte de către consiliul local, luând în considerare comisiile prevăzute în anexa 2 la Regulamentul cadru de orgaizare şi funcţionare a Consiliului local, Ord. 35/2002. Comisiile de specialitate existente la data adoptării prezentului regulament îşi vor continua activitatea până la expirarea mandatului. Având în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul local al comunei Vadu Paşii organizează următoarele comisii pe domenii specifice:
a) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget finanţe, administrarea domeniului privat şi public al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
b) Comisia pentru învăţământ, sănatate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement.
c) Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.
ART.14. Fiecare comisie al cărui număr de membri va fi întotdeauna impar, îşi va alege un preşedinte şi un secretar. În cazul când preşedintele sau secretarul comisiei nu-şi pot îndeplini atribuţiile din cauze obiective acestea se preiau temporar de ceilalţi membrii după cum urmează : cel mai în vârstă va exercita atribuţiile preşedintelui, iar cel mai tânăr atribuţiile secretarului.
Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilier sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilier, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. Luând în considerare numărul membrilor consiliului se vor forma un număr de 5 comisii de specialitate, de bază. Un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.
ART.15. Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.
Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.
Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.
Persoanele participante la lucrări, altele decât membrii comisiei, pot fi ascultate în cadrul şedinţei comisiei, dar nu au dreptul de a participa la vot.
Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.
Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.
ART.16. Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale :
a) Analizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local Vadu Paşii.
b) Se pronunţă asupra altor probleme primite de Consiliul Local Vadu Paşii pentru avizare.
c) Întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.
d) Îndeplinesc orice alte atribuţii sau însărcinări date prin hotărâri ale Consiliului Local Vadu Paşii dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
ART.17. Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) Asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii.
b) Convoacă şedinţale comisiei ( o face cu cel puţin 3 zile înaintea desfăşurării şedinţei comisiei).
c) Conduce şedinţele comisiei.
d) Propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane în afara mebrilor acesteia, dacă apreciază că este necesar acest lucru.
e) Susţine în şedinţele de consiliu rapoartele de avizare intocmite de catre comisie.
f) Îndeplineşte şi alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de ege, de prezentul regulament sau stabilite de catre consiliul local.
ART.18. Secretarul comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) Efectuează apelul nominal şi evidenţa participării la şedinţă a membrilor comisiei pe care o comunica secretarului comunei.
b) Asigură redactarea rapoartelor de avizare şi proceselor verbale ale comisiei.
c) Îndeplineşte alte însărcinări stabilite de către comisie sau de către preşedintele comisiei.
ART.19. Participarea membrilor comisiilor de specialitate la şedinţele acestora, este obligatorie.
ART.20. Consiliul local poate hotărî organizarea, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, a unor comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată. Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin.1, obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Aceste hotărâri se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor prezenţi la şedinţă.
Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.
ART.21. Consiliul locale poate organiza, din proprie initiativa sau din initiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioada determinata. Componenta comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.
ART.22. Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară de regulă înaintea şedinţelor de Consiliu atunci când ordinea de zi a acestora, cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora li se solicită avizul. Un proiect de hotarare poate fi de competenta mai multor comisii. În acest scop secretarul comunei va menţiona pe invitaţia de şedinţă adresată preşedintelui comisiei de specialitate, căror proiecte de hotărâri trebuie întocmite rapoartele de avizare de către comisia pe care o conduce.
ART.23. (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri, a celorlalte probleme repartizate comisiei, preşedintele comisiei va face o scurtă prezentare a problemelor aflate pe ordinea de zi şi va participa la redactarea raportul de avizare al comisiei pe baza propunerilor formulate de catre membrii acestora , propuneri aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.
(2) Rapoartele de avizare întocmite de comisie vor cuprinde separat , cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
ART.24. Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare catre comisia care a întocmit raportul de avizare.
ART. 25. Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificată printr-o anchetă hotărâtă de catre consiliul local, la cererea a cel puţin 2/3 din consilierii în funcţie.

CAPITOLUL III.
DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL.

ART.26. (1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale primarului, viceprimarului, secretarului, întrebări, interpelări, petiţii, timp acordat declaraţiilor politice, diverse.
(2) Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmisă consilierilor şi se aduce la cunoştinţă prin afisare sau prin orice alt mod de publicitate. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului local.
(4) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul comunei, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie. În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul verbal al şedinţei.
ART. 27. Proiectele de hotărâri se înscriu în ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de raportul de avizare al comisiilor de specialitateale consiliului cărora le-au fost trimise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
ART. 28. (1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să-şi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul comunei.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice acest lucru primarului, preşedintelui de şedinţă sau secretarului, care vor supune consiliului local spre dezbatere daca absenta are motive temeinice .
ART.29. (1) Preşedintele de şedinţă va consulta consilierii dacă şi-au însuşit procesul verbal al şedinţelor anterioare, dacă sunt omiteri sau observaţii la redactatea acestuia. Procesul verbal al şedinţei va fi pus la dispoziţia consilierilor prin grija secretarului. După aceste discuţii procesul verbal va fi supus spre aprobare.
(2) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ teritoriale afişează la sediul primăriei, şi după caz pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale o copie a procesului verbal al şedinţei.
ART.30. (1) Dezbaterea problemelor se face în ordinea în care acestea sunt înscrise în ordinea de zi aprobată. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
(2) După efectuarea prezentărilor arătate mai sus, se trece la dezbateri.
(3)Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, care de regula este de maxim 5 minute, în funcţie de obiectul dezbaterii.În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare, timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor , precum şi timpul total de dezbatere al proiectului . Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
(4)Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier, să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(5) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliul local sunt reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un delegat sătesc.
Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de către o adunare sătească, constituită din câte un reprezentant al fiecărei familii, convocată şi organizată de primar şi desfasurata în prezenta primarului sau viceprimarului. La discutarea problemelor privind satele respective delegatul sătesc va fi invitat în mod obligatoriu. Votul acestuia are caracter consultativ.
ART.31. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală . În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile.El poate aplica sancţiunile stabilite de statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare. Durata maximă a unei şedinţe nu va depăşi 4 ore. Consiliul decide prin majoritate simplă de voturi dacă doreşte să dezbată ordinea de zi peste cele 4 ore, dar nu mai mult de 30 de minute.
ART. 32. Consilierii care participă la şedinţele de consiliu organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca.
ART. 33. (1) Consiliul Local Vadu Paşii, ca autoritate deliberativa a comunei Vadu Paşii, indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) alege din randul consilierilor viceprimarul;
b) aproba statutul comunei, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului;
c) avizeaza sau aproba, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala si de cooperare transfrontaliera, in conditiile legii;
d) aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii;
e) aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local;
f) administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei;
g) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau, dupa caz, precum si serviciile publice de interes local, in conditiile legii;
h) hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, in conditiile legii;
i) infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local; urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile publice de interes local; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii serviciilor de interes local, precum si pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa; aplica sanctiuni disciplinare, in conditiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
j) exercita, in numele unitatii administativ-teritoriale , toate drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat; hotaraste asupra privatizarii acestor societati comerciale; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
k) analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale comunei, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in vederea realizarii acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase;
l) stabileste masurile necesare pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes local;
m) aproba, in limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare in vederea realizarii acestora;
n) asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea impotriva incendiilor si protectia civila, de sub autoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea acestora;
o) hotaraste acordarea de stimulente in natura si in bani precum si de alte facilitati, potrivit legii, in scopul asigurarii serviciilor medicale pentru populatie; asemenea facilitati pot fi acordate si personalului didactic;
p) contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice si de agrement;
q) hotaraste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeaza activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civila, in conditiile legii, si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora;
r) actioneaza pentru protectia si refacerea mediului inconjurator, in scopul cresterii calitatii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de ahitectura, a parcurilor, in conditiile legii;
s) contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala; asigura protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei in vigoare; infiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local;
t) infiinteaza si organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigura buna functionare a acestora;
u) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local;
v) confera persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite, titlul de cetatean de onoare al comunei;
x) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari sau servicii de interes public local; hotaraste infratirea comunei sau cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari;
y) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune;
z) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
w) asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa in conditiile legii.
(2) Consiliul local exercita si alte atributii stabilite prin lege.

CAPITOLUL IV
ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTĂRÂREART. 34. (1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâre ale consiliului local aparţine primarului, viceprimarului, consilierilor si cetatenilor.
(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă . În acest scop secretarul comunei şi personalul de specialitate din aparatul de specialitate, vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.
ART.35. (1) Promovarea unui proiect de hotarare poate fi initiata de unul sau de mai multi cetateni cu drept de vot, daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a comunei.
(2) Initiatorii depun la secretarul comunei forma propusa pentru proiectul de hotarare. Proiectul va fi afisat spre informare publica prin grija secretarului comunei.
(3) Initiatorii asigura intocmirea listelor de sustinatori pe formulare puse la dispozitie de secretarul comunei. Listele de sustinatori vor cuprinde numele, prenumele, domiciliul, seria si numarul actului de identitate si semnaturile sustinatorilor. Listele de sustinatori pot fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza comunei.
ART. 36. Proiectele de hotărâri se transmit spre dezbatere şi avizare, comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate în vederea întocmirii raportului.
ART.37. Orice proiect de hotărâre pus în aplicare de către executiv înaintea aprobării acestuia de către consiliul local este nul din punct de vedere legal iar consecinţele vor fi suportate de către cei vinovaţi.
ART.38. Proiectul de hotărâre respins de către consiliul local nu poate fi readus în discuţie în cadrul aceleiaşi şedinţe, insa poate fi supus dezbaterii incepand cu urmatoarea sedinta de consiliu.
ART.39. (1) Anuntul cu privire la elaborarea unui proiect de act administrativ cu caracter normativ (actul cu aplicabilitate generala) va fi adus la cunostinta cetatenilor comunei cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre consiliul local;
(2) Anuntul va cuprinde expunerea de motive, proiectul de hotarare, data supunerii spre analiza, locul si modalitatea prin care cei interesati pot trimite in scris sugestiile, propunerile, opiniile;
(3) Persoanele care vin cu sugestii si propuneri in scris la proiectul de hotarare, vor fi anuntate cu cel putin 3 zile inainte de desfasurarea sedintei.
(4) Presedintele de sedinta care conduce sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa, posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi ; punctele de vedere exprimate in cadrul sedintelor publice de persoanele mentionate la alin.(3) au valoare de recomandare;
(5) Minuta sedintei publice va fi afisata la sediul Primariei;
ART.40. Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare.
Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse, fără a se mai supune votului. Preşedintele de şedinţă sau consilierii, pot propune ca oricare din punctele cuprinse pe ordinea de zi, să se transmită serviciilor sau comisiilor de specialitate pentru analiză şi prezentare. Asupra acestei propuneri, consiliul hotărăşte prin vot simplu, fără dezbateri.
ART.41. Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constata de către instanta de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoana interesată.

CAPITOLUL V
PROCEDURA DE VOT

ART.42. Pentru desfăşurarea şedinţelor (ordinare sau extraordinare) este obligatorie prezenţa majorităţii + 1 a consilierilor în funcţie.
(2) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret, in functie de optiunea consilierilor.
(3)Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot , a căror redactare va fi clară şi precisă, fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi de regulă cuvintele DA sau NU. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.
ART.43. (1)Hotărârile sau alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se dispune altfel.
(2) Abţinerile se contabilizează la voturile contra.
(3) Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.
ART.44. (1) Hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii, administrarea domeniului public şi privat al comunei sau al oraşului, participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice române sau străine se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(2) Hotărârile privind bugetul local, precum şi cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget local, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat.
ART. 45. (1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.
(3) Consilierii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

CAPITOLUL VI
ÎNTREBĂRI – INTERPELĂRI – PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI.

ART.46. (1) Înainte de aprobarea ordinii de zi în şedinţa ordinară reprezentanţii grupurilor de consilieri din Consiliul local au dreptul de a formula declaraţii în domeniile în care sunt vizate problemele de interes local. Durata declaraţiei va putea fi de maxim 2 minute. Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului unităţii administrativ – teritoriale, precum şi selorlalţi funcţionari ai primăriei.
(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă imediat, sau dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.
ART.47. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
ART.48. Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local . Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare. Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor .
ART.49. (1) Consilierii locali pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului iar compartimentul vizat este obligat sa i le furnizeze la termenul stabilit.
(2) Informatiile pot fi cerute si pot fi comunicate in scris sau oral.

CAPITOLUL VII
PROTECTIA LEGALA A CONSILIERILOR LOCALI

ART.50. (1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege.
(2) Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului consilierului local este garantată.
ART.51. Consilieii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
ART.52. Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a consilierilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.
ART. 53. (1) Pe întreaga durată a mandatului, consilierii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală.
(2) De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei – soţ, soţie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

CAPITOLUL VIII
GRUPURILE DE CONSILIERI

ART. 54. (1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.
(2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.
ART. 55. Prevederile art.51 alin. (1) se aplică şi consilierilor independenţi.
ART. 56. Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.
ART. 57. În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

CAPITOLUL IX
NORME PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER.ART.58. Consilierii isi exercita mandatul pe o perioada de 4 ani de la data depunerii juramantului prevazut de lege.
ART.59. Consiliul local poate fi dizolvat dacă a adoptat, într-un interval de cel mult 6 luni, cel puţin 3 hotărâri care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.
ART.60. În cazul în care consiliul local nu se întruneşte timp de 2 luni consecutiv, sau nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare nici o hotărâre, precum şi în situaţia în care numărul consilierilor se reduce sub jumătate + 1 si nu se poate completa prin supleanţi, acesta se consideră dizolvat de drept.
ART.61. (1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
g) punerea sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
h^) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales.
i) deces.
(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) – e) hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.
(5) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau a comisiei de specialitate din care face parte , decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului , respectiv a preşedintelui comisiei si numai dacă are motive temeinice . În acest caz consilierul nu-si va primi indemnizatia iar absenta nu se va contabiliza potrivit prevederilor alin.(2) lit. ‘’d”.
ART.61^1. Mandatul de consilier local se suspenda de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunica de îndată de către instanta de judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului. Suspendarea durează pana la încetarea situaţiei prevăzute la alin.(1). Ordinul de suspendare se comunica de îndată consilierului local. În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost suspendat a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.
ART. 62. Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.
ART.63. (1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.
(2) Prevederile art.58 alin. (2) lit. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă.
(3) Prevederile art. 58 alin. (2) lit. f) – h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.
ART.64. (1) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei. Referatul va fi însoţit de actele justificative.
ART.65. (1) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă.
(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizaţia lunară a primarului
(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2), este de o şedinţă de consiliu şi maxim 1 – 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.
(4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) – (3) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local .
ART.66. Consilierii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local sau a comisiilo
ART.67. Consilierii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local .
ART.68. (1) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a consilierilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.
ART.69. (1) Dreptul de asociere este garantat consilierilor locali.
(2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative legal constituite ale consilierilor locali vor fi consultate de către autorităţile administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local.
ART.70. (1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate.
(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), consilieri vor suporta cheltuielile deplasării.
ART.71. Consilierii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor consiliului local , cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de comuna.
ART.72. Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constitutia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
ART.73. Consilierii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.
ART.74. Consilierii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis consilierului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
ART.75. (1) Consilierii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală. (2) În exercitarea mandatului, aleşii locali se află în serviciul colectivităţii locale şi sunt responsabili în faţa acesteia.
(3) Consilierii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.
(4) Comisiile de specialitate, fiecare consilier, precum si viceprimarul sunt obligati să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei.
ART.76. Aleşii locali (consilieri şi viceprimar), intraţi sub incidenţa art. 92, alin. 1, lit b. din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, actualizată, sunt obligaţi a depune opţiunea în sensul legii.
ART.77. Consilierii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.
ART.78. (1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare.
(2) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin regulamentul de funcţionare a consiliului.
ART.79. Consilierii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.

CAPITOLUL X
DECLARATIA DE INTERESE

ART. 80. (1) Consilierii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul comunei.
(2) Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretar într-un dosar special, denumit registru de interese.
(3) Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii.
ART. 81. Consilierii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;
d) o altă autoritate din care fac parte;
a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
ART. 82. În declaraţia privind interesele personale, consilierii locali vor specifica:
a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor;
b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective;
c) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii;
d) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 10.000 lei;
e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;
f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune;
g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie;
h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori;
i) lista proprietăţilor deţinute pe raza comunei ;
j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută; orice cadou sau donaţie primită de consilierii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea comunei;
k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local;
ART.83. (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
ART.84. Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
ART.85. (1) Declaraţia privind interesele personale se depune după cum urmează:
a) în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit in cazul consilierilor locali;
b) în termen de 15 zile de la alegere, in cazul viceprimarului.
ART.86. (1) Consilierii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară.
(2) Secretarul comunei va transmite secretarului general al prefecturii, până la data de 1 martie a fiecărui an, un exemplar al declaraţiilor reactualizate.
ART. 87. Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 79 sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor art.47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 88. (1) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se evidenţiază în registre speciale, cu caracter public, denumite Registul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese.
(2) Declaraţiile de avere şi de interese se publică pe pagina de internet a primăriei în termen de cel mult 30 de zile de la primire iar Agenţiei Naţionale de Integritate se trimit copii certificate ale acestora.
(3) Numele aleşilor locali care nu depun declaraţia de avere şi de interese va fi publicat pe pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere.
(4) Dacă în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei, persoana desemnată potrivit prevederilor art. 9 al Legii 144/2007 sau persoana care semnează declaraţia sesizează deficiente în completarea acesteia va recomanda, în scris, persoanei în cauza rectificarea declaraţiei, în termen de cel mult 20 de zile. Declaraţia rectificata poate fi însoţită de documente justificative.
Declaraţia rectificata depusa împreună cu eventualele documente se trimit de îndată Agenţie Naţionale de Integritate.
ART. 89. Fapta alesului local care, cu intenţie, depune o declaraţie de avere sau o declaraţie de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.
ART. 90. Registrul declaraţiilor de avere şi Registru declaraţiilor de interese au caracter public, putând fi consultate de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

CAPITOLUL XI
RASPUNDEREA CONSILIERILOR LOCALI

ART. 91. Consilierii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
ART. 92. (1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.
(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.
ART. 93. (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1 – 2 şedinţe.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.
(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.
ART. 94. La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.
ART. 95. (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.
(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.
ART. 96. (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.
(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.
ART. 97. În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.
ART. 98. (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.
ART. 99. Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.
ART. 100. Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.
ART. 101. În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui.
ART. 102. (1) Sancţiunile prevăzute la art.86 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.
ART. 103. Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art.86alin. (1) lit. a) – d).
ART. 104. (1) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, se pot aplica următoarele sancţiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaţiei cu 5 – 10% pe timp de 1 – 3 luni;
d) eliberarea din funcţie.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului.. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţă consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.
(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c) şi d), cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constitutia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale comunei sau ale locuitorilor comunei.
(5) La eliberarea din funcţie se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
ART.105. (1) Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la art. 81 atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.
(2) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.
(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.
ART. 106. Cadourile şi orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art.78 lit. j) sunt supuse confiscării.
ART. 107. Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal