• VICEPRIMAR

 RĂICAN CONSTANTIN

 

 

         SUMAR:

 

ATRIBUTII, conf. Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001(**republicată**) (*actualizată*)

administraţiei publice locale

 

 

R O M Â N I A

JUDETUL BUZĂU

COMUNA SCORTOASA

PRIMAR

 

 

DISPOZITIA

pentru delegarea unora dintre atribuţiile primarului

către viceprimar în perioada 2016 – 2020

 

        

Primarul comunei Scortoasa, judeţul Buzău,

văzând referatul de aprobare al proiectului de Dispoziţie iniţiat de Primarul comunei Scortoasa, judeţul Buzău pentru delegarea unora dintre atribuţiile primarului către viceprimar în perioada 2016 – 2020, întocmit de secretarul comunei înregistrat sub nr. 1284 din 05 iulie 2016,

în conformitate cu prevederile:

-Hotărârii Consiliului Local al comunei Scortoasa nr. 40 din 26 iunie 2016  privind alegerea Viceprimarului comunei Scortoasa, judeţul Buzău;

-art. 57 alin. (2) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**) (*actualizată*) administraţiei publice locale

în temeiul  art. 68 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. a), alin. (2) si alin. (7) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**) (*actualizată*) administraţiei publice locale

 

D I S P U N E:

 

         Art.1. Se deleagă unele atribuţii ale primarului pentru a fi îndeplinite   de viceprimar în perioada 2016 – 2020, după cum urmează:

 1. Asigură inventarierea, evidenta statistică, inspecţia si controlul efectuării serviciilor publice de interes local, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei si supune anual Consiliului Local raportul statistic privind starea si inventarierea bunurilor.
 2. Coordonează, controlează si asigură buna funcţionare a componentelor din domeniul administrativ al autorităţii executive ca si a acelora din domeniul veniturilor proprii si subvenţiilor (extrabugetar), cum ar fi:
 3. Activitatea din domeniul administrativ al primăriei;
 4. Asigurarea respectării regulilor de protecţie a bunurilor din inventarul primăriei împotriva degradării fizice, a incendiilor sau a altor forme de degradare, ca si buna gestionare a acestora de către persoanele împuternicite să o facă;
 5. Coordonează si asigură buna activitate de întreţinere a pajiştilor din proprietatea privată a comunei prin contractarea de lucrări cu respectarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 6. Organizează contractarea de lucrări pentru înfiinţarea unor surse noi de apă pe izlazurile comunale cu respectarea legii si răspunde pentru folosirea resurselor financiare destinate acestora , împreună cu contabilul;
 7. Răspunde de oportunitatea, valoarea, eficienta, legalitatea si calitatea lucrărilor ce vor fi executate cu fonduri APIA;
 8. Organizează si coordonează acţiuni pentru protecţia mediului cum ar fi: salubrizarea satelor, a cursurilor de apă, eficientizarea serviciului de colectare si ridicare a deşeurilor menajere de la populaţie;
 9. Organizează controlul serviciului de pază si securitate la sediul primăriei si al instituţiilor de sub autoritatea sa, ca si al pazei comunitare cu ajutorul Postului local de politie;
 10. Organizează structuri si acţiuni de masă pentru prevenirea si combaterea incendiilor pe teritoriul comunei, ca si echipe de intervenţie rapidă potrivit programului stabilit de consiliul local, ca si de legislaţia în vigoare;
 11. Asigură o exploatare raţională a budoescavatorului din proprietatea primăriei, folosirea acestuia în scopul pentru care a fost achiziţionat, în condiţiile stabilite prin hotărâri ale consiliului local, tine evidenta lucrărilor efectuate în condiţiile de exploatare a utilajului stabilite prin  cartea tehnică, ca si evidenta muncii buldoescavatoristului, protecţia muncii, în condiţiile legii;
 12. Asigură instruirea si evidenta protecţiei muncii pentru aparatul de specialitate al primarului, personalul contractual, beneficiarii legii nr. 416/2001 care efectuează muncă în folosul comunităţii, ca si pentru persoanele angajate în diferite activităţi din răspunderea autorităţii locale;
 13. Controlează periodic si stabileşte măsuri pentru asigurarea potabilităţii surselor publice de apă;
 14. Va urmări respectarea prevederilor contractuale de către toţi utilizatorii de păşuni din proprietatea privată a primăriei; Va comunica în scris, cu fiecare utilizator, când se constată deficiente în derularea contractelor încheiate; Va solicita sprijinul contabilului pentru disfuncţionalităţi financiare, cum ar fi nerespectarea prevederilor Capitolului V, punctul 3 din Contractul-cadru;
 15. Va urmări preluarea deşeurilor menajere si utilizarea depunerii de materiale diverse nereciclabile de către cetăţeni în pubelele utilizate  si preluate de firma de salubritate si care ridică costurile serviciului angajat;
 16. Va controla si dispune măsuri de menţinere a curăţeniei în parcurile de agrement, a securităţii utilizatorilor, a integrităţii bunurilor;
 17. Asigură aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local, a Dispoziţiilor Primarului si a altor acte normative cu referire directă la activitatea sa.

Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie, conform prevederilor legale în vigoare, Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău si viceprimarului comunei.

 

PRIMAR,                                                             SCORŢOASA

RĂICAN TRAIAN                                                 Avizat/Secretar,

RADU AURORA

 

 

Data: 05.07.2016

Nr. 356